MODUL PRVI
ŠTA JE JEVANĐELJE?

Ovaj kurs, kada se završi, služi kao 3 boda prema sertifikatu za biblijske studije od
60 bodova Učilišta Mihael Starin ili prema 120 bodova za diplomu nastavnika
biblijskih studija na Učilištu Mihael Starin ili prema diplomi za napredne biblijske
studije od 150 bodova Učilišta Mihael Starin

1. Cilj ovog studijskog modula je da razume biblijske obrise onoga što je
Jevanđelje. Na kraju ove studije trebalo bi da budete u mogućnosti da podučavate
ili delite sa drugima:
a) Osnovni razlog zašto postoji čak i Jevanđelje.
b) Biblijska učenja o iskupljenju kroz upotrebu starozavetnih alegorija i tipova.
v) Centralno mesto Krvi Isusa Hrista u Jevanđelju.
d) Implikacije Jevanđelja u vašem životu i kao poruka.
2. Slušate ili gledate nastavnu sesiju za ovaj modul.
3. Proučite beleške.
4. Odgovorite na pitanja.

JEVANĐELJE JE RADOSNA VEST DA SMO VOLJENI OD BOGA
Jovan 3:16: „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da
svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život.
Rimljanima 5:8: „ Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos
umro za nas kad smo još bili grešnici..„ (Ovaj stih naglašava Božju ljubav čak i
prema onima koji ga još nisu prihvatili.)
1. Jovanova 4:7-8: „Dragi moji, volimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga i
svako ko voli od Boga je rođen i poznaje Boga. A ko ne voli, nije poznao Boga, jer
Bog je ljubav.“ (Ovaj odlomak povezuje Božju ljubav sa našom sopstvenom
sposobnošću da volimo.)

POLAZNA TAČKA JE DA BOG VOLI ONO ŠTO JE STVORIO
a) Bog nas je stvorio da ga upoznamo, da ga volimo i da ispunimo svoje živote u
njemu i kroz njega
b) Napravio nas je da nosimo NJegov lik (Odraz njegove slave)
c) Božja ljubav prema ljudima je potpuno dosledna, on ne može ništa drugo osim
da voli ljude koje je načinio

LJUBAV BOŽJU NE MOGU ISKUSITI LJUDI ZBOG GREHA
Jovan 8:34: „ Odgovori im Isus: zaista, zaista, kažem vam, da je svaki - ko greši -
rob greha.
Isaija 59:2: „ Vaša zločinstva vas rastavljaju s Bogom vašim. Gresi vaši zaklonili
su lice njegovo od vas, pa ne čuje. “. (Ovaj stih direktno govori o razdvajanju
uzrokovanom grehom.)
Rimljanima 3:23: „ svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije“ (Ovaj stih
naglašava da je greh univerzalan i stvara jaz između čovečanstva i savršene Božje
slave.)
a) Kada činimo greh, postajemo sluge greha
b) Greh nas odvaja od Boga
c) Greh donosi duhovnu smrt u naše ljudsko iskustvo

VELIKI KONFLIKT LJUDSKOG STANJA

Božja ljubav prema ljudima ne može se doživeti jer su ljudi postali sluge greha

DOBRA VEST JEVANĐELJA JE DA BOG ZAPOČINJE PLAN ZA

REŠAVANJE KONFLIKTA

Rimljanima 5:8: „ Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos
umro za nas kad smo još bili grešnici..
Efescima 2:4-5: „ Ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojom
nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas koji smo bili mrtvi u svojim prestupima, -

blagodaću ste spaseni." (Ovaj stih naglašava Božju milosrdnu ljubav koja nudi
spasenje.)
a) On komunicira sa čovekom tako što i sam postaje čovek
b) On živi u savršenstvu da bi čoveku otkrio da je savršenstvo moguće
c) Kao savršeni Bog/čovek postaje kao žrtveno jagnje na Pashu
g) On uzima na sebe grehe sveta
e) On uzima sve što je od greha, smrti i sotone i svojom ih smrću pobeđuje

KAKO SE OVO JEVANĐELJE OSTVARUJE U NAŠIM ŽIVOTIMA
a) Pozivajući nas
Jovan 15:16 „ Niste bi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i postavio da vi
idete i donosite rod, i da vaš rod ostane, da vam da Otac što god zaištete u moje
ime.“

b) Primajući Njega
Jovan 1:12 „A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima
što veruju u njegovo ime,“
c) Bivajući usvojeni od NJega
Rimljanima 8:15-16: „ Niste, naime, primili ropskog duha - da opet strahujete,
nego ste primili Duha usinovljenja, kojim vičemo: Ava, Oče! Sam Duh svedoči s
našim duhom da smo deca Božija.“
Galatima 4:4-7: „ a kad je došla punina vremena, posla Bog svoga Sina, rođenog
od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom - da mi
primimo usinovljenje. A pošto ste sinovi, posla Bog u vaša srca Duha Sina svoga
koji viče: Ava, Oče. Stoga nisi više rob, nego sin; a ako si sin, onda si i naslednik
kroz Boga.“

Efescima 1:4-5: „ jer nas je u njemu izabrao pre stvaranja sveta - da budemo sveti
i neporočni pred njim, odredivši nas unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje
volje, da nas Hristovim posredstvom usini"

a) NJegovo umiranje umesto nas
2. Korinćanima 5:21 “Onoga koji nije znao greha Bog je učinio grehom za nas, da
mi u njemu postanemo pravednost Božija.”
b) Iskupljenje našeg greha
Pročitajte Isaiju 53 Rimljanima 3:21-26 Jevrejima 9-10
c) Naše odvajanje sa svrhom
Pročitajte Galatima 5 o Plodu Duha

JAGNJE BOŽJE KOJE ODNOSI GREH SVETA

Izlazak 12:13 „ Ona krv neka označava kuće u kojima ćete biti vi. Kad vidim krv,
mimoići ću vas, pa neće biti među vama pomora kad udarim zemlju egipatsku..”
1. Jovanova 1:7 „Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti,
imamo zajednicu jedan s drugim i krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od
svakoga greha.“
Rimljanima 3:24-25: „ te se opravdavaju za badava - njegovom blagodaću - na
osnovu iskupljenja u Hristu Isusu, koga je Bog postavio kao žrtvu izmirenja -
njegovom krvlju - koja se verom usvaja, da se pokaže njegova pravednost, jer je
Bog u svojoj strpljivosti opraštao grehe učinjene u prošlosti.“
Jevrejima 9:14 „koliko će više krv Hrista, koji je pomoću večnoga Duha samoga
sebe neporočnog prineo Bogu, čistiti našu savest od mrtvih dela - da služimo
živom Bogu.“
Otkrivenje 1:5 „i od Isusa Hrista, koji je verni svedok, prvenac od mrtvih i vladar
nad zemaljskim carevima. Onome koji nas ljubi i koji nas svojom krvlju izbavi od
naših grehova,“
a) Jagnje je simbol zamene, nevino kao zamena za krivca
b) Krv jagnjeta je vidljivi simbol zamene

c) Smrt Isusa, Jagnjeta Božjeg, prikazana je u simbolici jevrejske Pashe
d) Krv Jagnjeta na Pashu posmatra Anđeo smrti i oni koji su pod okriljem Krvi su
spaseni od smrti
e) Krv Jagnjetova je bila da Bog vidi, Krv Isusova je da Bog vidi
f) Krv pokriva krivce i tretira ih kao nevine

Tačke učenja

OSNOVNI ELEMENTI

POZIV TREBA DA SE ČUJE
a) Bog nas zove, a ne mi, mi ga nismo zvali
b) Možemo da ignorišemo ili odgovorimo na Božji poziv

SPASENJE SE NUDI PO POZIVU U ISUSU HRISTU
a) Mi ne tražimo njega, on traži nas
b) Mi ga ne nalazimo on pronalazi nas
c) Primećujemo unutar sebe da bismo zaslužili taj poziv

PRIMAJUĆI GA (GOSPOD ISUSA HRISTA)
a) Čujemo informacije
b) Mi verujemo da je to istina
c) Uzdamo se u to za spasenje

STUDIJSKI ZADATAK
ISHOD JEVANĐELJA JE DA POSTAJEMO DECA BOŽIJA

Potražite delove Svetog pisma koje pokrivaju sledeće:
a) Mi sedimo u njemu na nebeskim mestima
b) Učinjeni smo sunaslednicima sa Isusom Hristom
c) Primamo njegovog Svetog Duha prilikom našeg obraćenja
d) Dobijamo darove za njegovu službu

Search